• محیط کشت

  • باکتری

محیط کشت

پس از انجام تست برای بررسی میزان MIC سفتازیدیم محصور در لیپوزوم، به دلیل کدورت ایجاد شده توسط لیپوزوم جهت اطمینان از میزان MIC از کلیة لوله های آزمایش به کار رفته در آزمایش تعیین MIC به مقدار100 میکرولیتر برده و به طور یکنواخت پخش آن صورت گرفت. کشت حاصل به مدّت 24 ساعت در […]

باکتری

پس از تهیّة سوسپانسیون لیپوزومی، با برداشت میلی لیتر از این سوسپانسیون لیپوزومی با سر سمپلر و به روش استریل و اضافه کردن سوسپانسیون میکروبی به آن طبق روش ماکروبراث دایلوشن که قبلاً به طور کامل به آن اشاره شد، MIC سفتازیدیم محصور در لیپوزوم و MIC سفتازیدیم به صورت آزاد مقایسه و بررسی شدند.